Úvod

Atlas textilu je interaktivní platformou, kde se mohou badatelé-etnografové a zájemci z řad široké veřejnosti seznámit s šíří tkanin užívaných ke zhotovení oděvních součástech tradičního oděvu na Moravě v letech 1850 až 1950. Databáze zahrnuje jednak textovou část s popisy tkanin a dále obrazovou část s ukázkami konkrétníchi tkanin z depozitářů muzeí. Návštěvník stránek může vyhledat tkaninu a seznámit se s jejími základní technickými parametry, provenienčními i evidenčními údaji. Přiložena je i celková fotografie oděvních součástek, na nichž byly tkaniny zachyceny. Současně je sestaven přehledný seznam tkanin se základními popisy a slovník používaných odborných pojmů.

Podoba Atlasu textilu vzešla z pětiletého výzkumného záměru, který se zabýval střihovými variantami tradičního oděvu z prostředí Moravy, preventivní konzervací textilních sbírek, analýzou a identifikací textilních technik a výrobních postupů. Během studia oděvních tkanin bylo započato se shromažďováním údajů o oděvních tkaninách nalézajících se na tradičních oděvech. Vzhledem k velkému počtu oděvních součástek z přelomu 19. a 20. století, které jsou dochovány v muzejních sbírkách, je dochován poměrně bohatý textilní materiál. Práce s konkrétními oděvními kusy však ukázala, že nelze vždy a spolehlivě identifikovat tkaniny s dobovými názvy a obráceně. V několika případech bylo při volbě názvu tkaniny přihlédnuto k údajům fixovaným ve sbírkové evidenci jednotlivých institucí. Pokud ani tato cesta nebyla možná, byl zvolen obecný název tkaniny dle druhu textilních surovin. Druhy tknanin byly zvoleny s ohledem na textilně technologický pohled a hledisko etnografické či etnologické je až doplňujícím kritériem. Tkaniny jsou řazeny podle typologie textilních tkanin definované odbornou textilní terminologií a regionální názvy jsou u popisu tkanin pouze jako doprovodná informace, jako další název tkaniny.

Atlas textilu.cz je živou platformou pro nové přispěvatele i nové badatele. Pro vkládání dotazů a nových příspěvků je možné využít kontakty na tvůrce.

Webová stránka Atlas textilu byla vytvořena jako dílčí výstup z projektu NAKI DF11 P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950.

Autorský kolektiv:
PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Ing. Alena Samohýlová


Grafická úprava a webová aplikace: STUDIO 5 v.o.s a Atelier Solute, s.r.o.